Atliekų tvarkymo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/IqMWKTLnRn

Atliekų tvarkymo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/asr

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398698/EeLcyntLcr

Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.453959

Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS)

www.gpais.eu

Atliekų tvarkytojų valstybės registras

https://atvr.aplinka.lt/